Privaatsuspoliitika

Isikuandmete
kasutamise tingimused.

Foorum Keskus OÜ
registrikood 16541749,
Rotermanni tn 8, Tallinn 10111,
e-post: info@usre.ee

Isikuandmed. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on igasugune inimesega seostatav teave nagu nimi, isikukood, e-post, telefoni nr jm konkreetse inimesega seostatavad andmed.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Foorum Keskus OÜ (edaspidi Foorum Keskus) osutab ärikinnisvara üüriteenust (annab äriruume üürile) ja sellega seotud lisateenuseid (nt üüriga seotud kõrvalteenused). Foorum Keskus kasutab isikuandmeid eelnimetatud teenuse osutamiseks, samuti turu-uuringuteks, otseturunduseks, teenuste arendamiseks ja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Peamised isikuandmed, mida Foorum Keskus kasutab, on kliendi esindaja, töötaja ja muu abilise nimi, e-post ja telefoninumber.

Isikuandmete töötlemise esmane õiguslik alus on Foorum Keskuse ja kliendi vaheline leping, samuti õigusnormist tulenev alus ja kliendi nõusolek. Isikuandmete kasutamise aluseks võib olla ka Foorum Keskuse või muu isiku õigustatud huvi, millest informeerime klienti eraldi.
Foorum Keskus ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, kui see tingib kliendi õiguste piiramise (nt keelduv otsus).

Küpsised

Foorum Keskus kasutab veebilehel küpsiseid (ingl k Cookies), avaldades lehel sellesisulise teate ja küsides vajadusel veebilehe kasutaja nõusolekut. Küpsis on väike tekstifail, mida veebileht salvestab kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. See võimaldab talletada infot veebilehe kasutaja eelistuste kohta, nii et kasutaja ei pea lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Isikuandmete allikad

Foorum Keskus kasutab isikuandmeid lepingu alusel teenuste osutamiseks ja saab selleks andmeid oma lepingupartneri (klient) käest. Kui kliendilt ei ole võimalik lepingu täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.

Foorum Keskus võib lisaks kliendi esitatud andmetele saada andmeid teiste isikute käest. Nt  kinnisvara üürilepingu sõlmimisel võime kliendi maksevõimes veendumiseks küsida andmeid krediidivõimelisuse ja maksehäirete andmeid haldavalt teenusepakkujalt. Saame isikuandmeid ka avalikest registritest.

Isikuandmete avaldamine

Foorum Keskus hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei anna neid reeglina edasi teisele isikule. Erandina annab Foorum Keskus isikuandmeid volitatud töötlejale, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, või kui selleks on kliendi nõusolek või muu õiguslik alus.

Foorum Keskus edastab isikuandmeid volitatud töötlejale lepingu alusel, millega volitatud töötleja kohustub hoidma isikuandmed konfidentsiaalsena ja võib kasutada neid üksnes lepingus määratud otstarbel. Foorum Keskus võib teenuste osutamisel kasutada volitatud töötlejaid ja edastada neile isikuandmeid eelkõige:

 • kokkulepitud teenuse osutamiseks (ruumide üür);
 • isikuandmete hoidmiseks (serveriteenus);
 • IKT teenuste toimimiseks (IT-partnerid);
 • teenustega seotud reklaamiks ja turunduseks (soodustused, pakkumised);
 • võlgnevuste sissenõudmiseks (maksehäireregistrid, inkassoettevõtjad).

Foorum Keskus ei edasta isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välisesse kolmandasse riiki, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

Isikuandmete säilitamine

Foorum Keskus säilitab isikuandmeid kuni nende kasutamise eesmärgi ammendumiseni. Kui isikuandmeid ei ole nende kasutamise eesmärgil enam vajalikud, kustutame need. Kui andmed on seotud lepingust või seadusest tuleneva õigussuhtega, võime säilitada andmeid seni, kuni need on vajalikud õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Isiku õigused

 • Isikul (andmesubjekt) on vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 õigus:
 • tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • esitada isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;
 • nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;
 • võtta isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;
 • esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Täiendav teave

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile info@usre.ee.

Vastame Teie isikuandmetega seotud päringule, kui oleme päringus märgitud isikuandmete vastutav töötleja. Juhindume vastamisel isikuandmete kaitse üldmääruse jm õigusaktide tingimustest.

Koostatud: detsember 2022.

Liitu meie uudiskirjaga